001 Knowledge

المكنز الموسع

"المكنز هو عبارة عن قائمة إستنادية بالواصفات أو مصطلحات التكشيف في نظام المعلومات فهو الأداة التي يعتمد عليها المكشف في الحصول على المصطلحات أو الواصفات المناسبة لوصف محتوى الوثائق وهو أيضاً الأداة التي يعتمد عليها الباحث أو المستفيد من النظام في الاسترجاع فالمكنز إذاً هو حلقة الوصل بين المكشف والباحث وهو الذي يوفر أقصى درجة كفاءة في التخزين والاسترجاع."

"The goal behind this project is the development of an extensive Arabic thesaurus that would encompass all fields of knowledge – something that most libraries and information centers in the Arab world lack – to serve as the basic instrument of subjective analysis of information retrieval devices, and to keep abreast with developments taking place in information technology.

Répertoire de Vedettes-Matière

"Le RVM est un thésaurus encyclopédique partiellement bilingue dont les termes s'articulent les uns aux autres selon une syntaxe particulière. (...) Le RVM, d'abord une adaptation partielle des Library of Congress Subject Headings (LCSH) et complète des Canadian Subject Headings (CSH) de Bibliothèque et Archives Canada, est développé dans le respect des particularités de la langue française. Le RVM compte aussi des vedettes-matière dites originales c'est-à-dire sans équivalent anglais. Elles rendent compte de réalités ignorées par les listes anglaises.

"RVM has been a world leader in controlled French vocabularies for more than 70 years, serving French-language and bilingual libraries in Quebec and elsewhere in Canada. It offers 4 thesauruses with MARC 21- and SKOS-coded data."

Sears List of Subject Headings

"Since the first edition in 1923, the Sears List has served the unique needs of small and medium-sized libraries, suggesting headings appropriate for use in their catalogs and providing patterns and instructions for adding new headings as they are required. The successive editors of the List have faced the need to accommodate change while maintaining a sound continuity.

Systematische Übersicht über den Katalog der Dissertationen, Programme und Broschüren

"Der sogenannte 'Strumpfbandkatalog' für Dissertationen, Programme und Broschüren erfasste Literatur bis Erscheinungsjahr 1935, in 44 Systematikgruppen. Innerhalb dieser waren die Titel alphabetisch eingeordnet. Er umfasst insgesamt 1.200 Bändchen mit ca. 586.000 Titeln. Den seltsam anmutenden Namen erhielt der Katalog nach der ursprünglichen Form, wobei die Titelnachweise auf Papierstreifen zwischen Pappe durch ein starkes Gurtband (deswegen 'Strumpfband') zusammengehalten wurden."

"The so - called" garter catalog "for dissertations, programs and brochures covered literature up to the year 1935, into 44 systematic groups, within which the titles were arranged in alphabetical order. It comprises a total of 1,200 volumes with approximately 586,000 titles. The odd-looking name was given to the catalog according to its original form, with the titles on paper strips between cardboard being held together by a strong webbing (therefore 'garter'). "

System des Real-Katalogs der Universitätsbibliothek zu Heidelberg

"Die „Zangemeister-Signaturen” gehen auf den Heidelberger Oberbibliothekar Karl Zangemeister zurück, der die Universitätsbibliothek von 1873-1902 leitete. Er teilte den gesamten Bestand in systematische Fachgruppen ein. Der Altbestand der Bibliothek ist noch heute nach diesem System aufgestellt."

"The" Zangemeister signatures "go back to Heidelberg's chief librarian, Karl Zangemeister, who headed the University Library from 1873 to 1902. He divided the entire collection into systematic specialist groups. The old stock of the library is still set up according to this system. "

Klassifikation für Allgemeinbibliotheken

"Die Klassifikation für Allgemeinbibliotheken (KAB) ist eine Bibliotheksklassifikation, die vom Zentralinstitut für Bibliothekswesen (DDR) entwickelt wurde und (in überarbeiteter Version) noch heute in den meisten kommunalen Bibliotheken der neuen Bundesländer eingesetzt wird. Nach der Allgemeinen Systematik für Öffentliche Bibliotheken (ASB), als deren ostdeutsches Pendant sie sich betrachten lässt, ist die KAB die meistverbreitete Systematik in öffentlichen Bibliotheken in Deutschland."

"The classification for general libraries (KAB) is a library classification developed by the Zentralinstitut für Bibliothekswesen (GDR) and is still being used today (in an revised version) in most municipal libraries of the new federal states, according to the General System for Public Libraries (ASB ), As the east-German counterpart, it is the most widely distributed system in public libraries in Germany. "

Information Coding Classification

"Die Information Coding Classification (ICC) ist ein Klassifikationssystem von fast allen bekannten ca. 6500 Wissensgebieten. Es enthält auch solche Wissensgebiete, die literarisch im Allgemeinen nicht erfasst werden. Damit geht es über den Rahmen der bekannten Bibliotheksklassifikationssysteme wie die Regensburger Verbundklassifikation, die Dewey Decimal Classification, die Universal Decimal Classification und die Library of Congress Classification hinaus. Daher kann es als universales System zur Klassierung von Literatur oder anderen Informationen nach Wissensgebieten dienen."

"(...) ICC (.) is based on the premises that whenever information is to be generated or to be presented (in code form) at least two items are necessary one which plays the part of a subject and the other one that of the predicate of a sentence, with both these items being framed into a third one. The first basic division is by the categorial concepts denoting general entities and general aspects/determinations of being, framed into an evolutionary pattern of levels creating the 81 subject groups of ICC.

El tesaurus del Parlament de Catalunya

"L'Eurovoc és un tesaurus plurilingüe i multidisciplinari elaborat pel Parlament Europeu i l'Oficina de Publicacions Oficials de les Comunitats Europees (OPOCE) que comprèn tots els àmbits d'activitat de la Unió Europea i que permet indexar els documents que gestionen les institucions europees amb la finalitat de possibilitar-ne la consulta. (...) A l'Estat espanyol, el tesaurus Eurovoc ha estat traduït a l'èuscar, per la Diputació Foral de Biscaia, i al català, pel Parlament de Catalunya.

"The Eurovoc thesaurus is a multilingual, multidisciplinary prepared by the Parliament and the Office for Official Publications of the European Communities (OPOCE) that covers all areas of activity of the European Union and allows indexed documents that manage institutions Europe in order to facilitate their consultation. (...) in Spain, the thesaurus Eurovoc has been translated into Basque by the Provincial Council of Biscay, and Catalan, by the Parliament of Catalonia.

Pages