Technology

Fartygstyper

"Fartygstypslistan innehåller termer som är användbara när ett fartyg, en avbildning av ett fartyg eller föremål kopplade till ett fartyg ska registreras. Datasetet Fartygstyper är tänkt att användas tillsammans med datasetet Namngivna fartygstyper och datasetet Serietillverkade fartyg. Det maritima kulturarvet är en angelägenhet för många. Vi är därför åtta maritima museer som samarbetar kring gemensamma auktoriteter och vokabulär för att kunna beskriva det maritima kulturarvet på ett enhetligt sätt.

"The Ship Type List contains terms that are useful when registering a vessel, a map of a vessel or item attached to a vessel. The Data Type Ship Types are intended to be used with the Data Set Named Ship Types and the Data Set Series Manufactured Ships. The maritime heritage is a concern for many. We are therefore eight maritime museums that collaborate on common authorities and vocabulary in order to be able to describe the maritime heritage in a unified way.

Europeana Food and Drink Classification

"The Europeana Food and Drink Classification scheme (EFD classification) is a multi-dimensional scheme for discovering and classifying Cultural Heritage Objects (CHO) related to Food and Drink (FD). To support the broadest possible range of re-use models, we are building upon existing terminologies to develop and apply a multilingual taxonomy for FD collections which will be used to tag, discover and aggregate relevant material by theme."

Pages