Technology

Diccionari de fisioteràpia

"El Diccionari de fisioteràpia aplega uns 1.800 termes propis de l’àmbit de la fisioteràpia, classificats en deu àrees temàtiques: conceptes generals; anatomia; fisiologia; semiologia; patologia; exploració i diagnòstic; terapèutica i prevenció; corrents conceptuals i metodològics; posicions corporals, i unitats de mesura. Aquest diccionari amplia i actualitza el contingut del Glossari de fisioteràpia, elaborat per Eva de Cardona i Jordi Esquirol i publicat l'any 2009 pel Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.

"The dictionary includes 1,800 specific terms physiotherapy in the field of physiotherapy classified into ten areas: general concepts, anatomy, physiology, semiology, pathology examination and diagnosis, therapy and prevention; conceptual and methodological trends, body positions and units of measure. This dictionary expands and updates the content of physiotherapy glossary, prepared by Eva Cardona and Jordi Esquirol 2009 and published by the Publications Service of the Autonomous University of Barcelona.

Lèxic de fàrmacs

"Aquest diccionari recull més de tres mil termes que designen els fàrmacs d’ús més generalitzat amb les denominacions en català i amb els equivalents en castellà, francès i anglès, a més del número registrat CAS i les seves accions terapèutiques o mecanismes d’acció més habituals, les quals també es poden consultar a través de l’Accés temàtic. La nomenclatura s’actualitza anualment amb la incorporació de noves denominacions comunes internacionals de fàrmacs aprovades, que es poden consultar separadament a l’apartat Noves incorporacions.

"This dictionary contains more than three thousand terms that designate the most widely used drugs with names in Catalan and equivalents in Spanish, French and English, in addition to the registered number CAS and their mechanisms of action and therapeutic actions the most common, which can also be accessed via the Access theme. the nomenclature is updated annually to incorporate new international nonproprietary names of drugs approved that are available separately in the section new additions.

Diccionari enciclopèdic de medicina

"El Diccionari enciclopèdic de medicina (DEMCAT). Versió de treball en línia posa a l’abast dels usuaris les dades en curs de treball del projecte DEMCAT, que té com a objectiu l’elaboració d’un nou diccionari de medicina en llengua catalana. Aquesta versió que s’ofereix a la consulta pública conté inicialment prop de 70.000 termes catalans amb definició, els equivalents en castellà, francès i anglès (eventualment, en alemany i italià i, en els casos pertinents, nomenclatures científiques) i, a més a més, notes.

"Encyclopedic Dictionary of Medicine (DEMCAT). Version online job offers available to users data ongoing project work DEMCAT, which aims at developing a new medicine in Catalan Dictionary . This version offered to the public consultation initially contains about 70,000 terms Catalans definition equivalents in Spanish, French and English (possibly in German and Italian and, in cases relevant scientific nomenclature) and also also notes.

Terminologia de la cronicitat

"Aquest diccionari conté 80 termes de l'àmbit de l'atenció i la prevenció de la cronicitat, resultat del treball conjunt i del consens terminològic formalitzat entre els professionals del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat del Departament de Salut i el TERMCAT, que ha tingut la col·laboració d'institucions i organismes dels sectors implicats. Cada article conté les denominacions en català, equivalents en castellà i anglès, i la definició."

"This dictionary contains 80 terms in the field of health and prevention of chronicity, the result of joint work and consensus among professionals terminology formalized program of prevention and chronicity care at the Department of Health and TERMCAT has had the collaboration of institutions and organizations of the sectors involved. Each article contains the names in Catalan, Spanish and English equivalents, and definition. "

Terminologia de ciències de la salut

"La Terminologia de ciències de la salut presenta en un únic producte la terminologia procedent de tretze diccionaris relacionats amb les ciències mèdiques i farmacològiques, elaborats pel TERMCAT o amb el seu assessorament i publicats en la col·lecció Diccionaris en línia.

"The health sciences terminology presented in a single product from thirteen dictionaries terminology related to medical science and pharmacology, TERMCAT made by or with the advice and published in the collection Online dictionaries.

Diccionari d'anatomia

"El Diccionari d’anatomia recull 3.622 termes relacionats directament amb l’anatomia humana. Cada terme inclou les denominacions en català i els equivalents en castellà i anglès, i les denominacions corresponents a la Terminologia Anatòmica (TA, antigament Nomina Anatomica), una nomenclatura científica estandarditzada de caràcter internacional pròpia d’aquest àmbit del coneixement.

"The dictionary contains 3622 terms of anatomy directly related to the human anatomy. Each term includes the equivalent names in Catalan and Spanish and English, and the names corresponding to the Anatomical Terminology (TA, formerly Nomina Anatomica) nomenclature standardized international scientific specific to this field of knowledge.

SilvaVoc Terminology

"In the light of forestry research in a changing world, the forestry world needs a clear and comprehensible language and a forum to study and reconsider the correct meaning of forestry terms. With the participation of an increasing number of non-foresters in the decision-making process in forestry, the need for a clear and well defined forest terminology exists worldwide. In order to ensure the continued updating and revision of the terminology basic stock and inclusion of new forestry terms, international cooperation is of extreme importance.

Diccionari de seguretat viària

"Aquest diccionari aplega gairebé tres-cents termes amb les denominacions i la definició en català i amb els equivalents en castellà, francès i anglès, provinents del Diccionari de trànsit i revisats per especialistes de l'àmbit."

"This dictionary includes terms with almost three hundred names and Catalan definition and the equivalents in Spanish, French and English, from the Dictionary of traffic and reviewed by experts in the field."

Glossari de sabors del món

"El Glossari de sabors del món és un recull terminològic de 47 termes treballats amb motiu de les diverses edicions (2012, 2013 i 2014) de la mostra Sabors del món. Sabors del món és una mostra gastronòmica en què es pretén donar a conèixer productes alimentaris i elaboracions culinàries de les diverses cultures que conviuen al barri del Fondo de Santa Coloma de Gramenet. Els objectius últims de la mostra són la promoció del comerç local, la cohesió social i el foment del català com a llengua comuna.

"The Glossary of flavors in the world is a collection of terms 47 terms worked because of the different editions (2012, 2013 and 2014) of the sample flavors of the world. Flavors of the world is a gastronomic which aims to products food and culinary creations of the different cultures that live in the neighborhood Fondo de Santa Coloma de Gramenet. the ultimate goals of the exhibition is to promote local business, social cohesion and the promotion of Catalan as a common language.

Diccionari de procediments culinaris

"Aquest diccionari recull prop de tres-cents termes relatius als procediments culinaris i a les accions que tenen lloc mentre es duen a terme, amb les denominacions i la definició en català i els equivalents en castellà, francès i anglès. Es tracta de la versió en línia del Diccionari de procediments culinaris, editat pel TERMCAT el 2005 i elaborat per Juli Blanco González, Francesc Papió Aznar i Lluís Ignasi Vilà Miquel, amb l'assessorament terminològic del TERMCAT. Les dades originals poden haver estat actualitzades o completades posteriorment pel TERMCAT."

"This dictionary contains about three hundred terms related procedures culinary and actions that occur when carrying out the names and the definition in Catalan and equivalents in Spanish, French and English. This is the version online procedures culinary dictionary, published by TERMCAT 2005 and prepared by Julius Blanco González, Aznar and Luis Francisco Papió Ignasi Miquel Vila, advised TERMCAT terminology. the original data may have been updated or supplemented later by TERMCAT. "

Pages