History and Geography

Lèxic de transport turístic

"Aquest diccionari conté més de dos-cents termes específics d'aquest àmbit en onze llengües diferents. Els termes contenen les denominacions i definicions en set de les vuit llengües europees no estatals que han participat en el projecte (aromanès, català, cors, gallec, ladí, occità i sard). A més, es poden consultar els equivalents corresponents en les quatre llengües amb més difusió internacional en el sector (castellà, francès, anglès i alemany).

"This dictionary contains more than two hundred specific terms in this field in eleven different languages. The terms and definitions contained the names of seven of the eight European languages not state who participated in the project (Aromanian, Catalan, Corsican, Galician , Ladin, Occitan and Sardinian). in addition, you can see the corresponding equivalent in the four languages most widely in the international sector (Spanish, French, English and German).

Diccionaris cartogràfics

"Què és? Els Diccionaris cartogràfics apleguen en un sol producte els quatre diccionaris de la sèrie Diccionaris Terminològics de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, elaborats amb l’assessorament del TERMCAT i publicats en paper per Enciclopèdia Catalana. Els títols i els autors d’aquests quatre diccionaris són els següents:
- RABELLA i VIVES, Josep M.; PANAREDA i CLOPÉS, Josep M.; RAMAZZINI i GOBBO, Graziana. Diccionari terminològic de cartografia.
- FRA PALEO, Urbano. Diccionari terminològic de fotogrametria.

"What is it? Diccionaris cartogràfics (‘Cartographic dictionaries’) is a compilation of four dictionaries edited by the Cartographic and Geological Institute of Catalonia with the advice of TERMCAT, printed by Enciclopèdia Catalana. The titles and authors of the four dictionaries are:
- RABELLA i VIVES, Josep M.; PANAREDA i CLOPÉS, Josep M.; RAMAZZINI i GOBBO, Graziana. Diccionari terminològic de cartografia.
- FRA PALEO, Urbano. Diccionari terminològic de fotogrametria.
- NUNES, Joan. Diccionari terminològic de sistemes d'informació geogràfica.

Diccionari de geografia física

"Aquest diccionari aplega més de dos mil termes pertanyents bàsicament a les àrees de la biogeografia, la ciència de sòl, la climatologia, la geomorfologia i la hidrologia. Cada article terminològic conté, a més de la denominació catalana, les equivalències en castellà, francès i anglès, la definició i, sovint, notes explicatives. Com a complement, hi trobareu una vintena de quadres que contenen més d'un miler de termes catalans.

"This dictionary includes more than two thousand words belonging primarily in the areas of biogeography, the science of soil, climate, geomorphology and hydrology. Each article terminology also contains the name Catalan, equivalences in Spanish, French and English definition and often explanatory notes. in addition, you will find a dozen boxes containing more than a thousand Catalan terms.

Diccionari d'arqueologia

"Aquest diccionari recull més de dos mil termes amb les denominacions i la definició i els equivalents en castellà i anglès, relatius a la teoria, el treball de camp i de laboratori, les construccions i la interpretació, que abracen àrees tan diverses com al numismàtica, la musivària, les tècniques de datació o els mètodes d’excavació. Es tracta de la versió en línia del Diccionari d’arqueologia, obra elaborada per Lluís Garcia Petit, Josep Miret i Mestre, M.

"This dictionary contains more than two thousand terms with the names and the definition and the equivalents in Spanish and English, concerning the theory, fieldwork and laboratory construction and performance, covering areas as diverse as the numismatic the musivària, dating techniques or methods of excavation.

Buzz Words and Catch Phrases

"Terms discussed here include people, places, agencies, technology, jargon and clichés used in the aftermath of the attack on the United States. The glossary is organized by topics: terrorism, war, geopolitics, religion, homeland security, disaster recovery and miscellaneous. In some cases, the glossary notes alternative spellings of Arabic and other non-English words. Others may have alternative spellings not noted here. Highlighted links will open in a new window, taking you to sites offering more information on selected topics."

Pages