Arts and Recreation

Diccionari d'atletisme

"Aquest diccionari recull uns quatre-cents cinquanta termes de l'àmbit de l'atletisme amb les denominacions i la definició en català i amb els equivalents en castellà, francès i anglès. La terminologia recollida d’acord amb l’arbre de camp del diccionari fa referència sobretot a l’espai de competició, les modalitats i les proves de cada modalitat, l’equip requerit, els esportistes, els jutges i l'organització. Per a elaborar aquest diccionari s'ha partit del Diccionari d'atletisme del TERMCAT, editat l'any 1992 amb motiu dels Jocs Olímpics de Barcelona.

"This dictionary contains about four hundred fifty terms used in athletics with the names and Catalan definition and the equivalents in Spanish, French and English. The terminology collection under tree field Dictionary refers mainly to the space race, the methods and tests each type of equipment required, athletes, judges and organization. to create this dictionary must match the Dictionary athletics TERMCAT published in 1992 for the Olympic Games in Barcelona.

Diccionari de jocs i joguines

"Aquest diccionari recull més de cent termes corresponents a jocs i joguines, juntament amb les denominacions i els equivalents en castellà, francès i anglès, provinents del Lèxic multilingüe de la indústria, editat pel TERMCAT l’any 2010."

"This dictionary includes more than a hundred terms related to games and toys, along with the names and equivalents in Spanish, French and English from the multilingual Glossary of Industry, published by TERMCAT 2010."

Diccionari de circ

"Aquest diccionari recull prop de tres-cents termes relatius a les especialitats circenses d’acrobàcia, aeris i equilibrisme. Cada terme inclou les denominacions en català, una definició, els equivalents en castellà, francès, anglès i, en algun cas, italià i alemany, i, si escau, notes complementàries. L'obra posa a l’abast dels usuaris una selecció de termes del Diccionari de circ, que elabora el TERMCAT amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració de l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya.

"This dictionary contains about three hundred terms related specialties circus acrobatics, aerial and acrobatics. Each term includes Catalan terms, definitions, equivalents in Spanish, French, English and, in some cases, Italian and German and, if necessary, additional notes. the work makes available to users with a selection of terms Dictionary circus TERMCAT produced with the support of Ministry of Culture of the Generalitat of Catalonia and collaboration Association of Circus Professionals of Catalonia.

Diccionari casteller

"Aquest diccionari recull un centenar de termes d’ús habitual en l’àmbit, amb les denominacions en i la definició en català, la categoria gramatical i algunes notes complementàries.
Els termes han estat revisats per especialistes de la Colla Jove Xiquets de Tarragona.

"This dictionary includes hundreds of terms commonly used in the field, with the names in Catalan and definition, part of speech and some additional notes. The terms have been reviewed by experts of the League of Young Children Tarragona. the contents of the leaflet Dictionary come from the world casteller: basic terminology, that made TERMCAT 2001 in collaboration with the City of Terrace, the Consortium for Language Normalization and the Coordinator Gang castles of Catalonia.

Diccionari de les arts: arquitectura, escultura i pintura

"Aquest diccionari elaborat per Jaume Salvà i Lara, amb l'assessorament i la revisió del TERMCAT, recull 1.294 termes catalans relatius als àmbits següents: la pintura i el dibuix, l’escultura, l’arquitectura i l’urbanisme, les arts decoratives, el gravat i la ceràmica. Es presenten les denominacions i la definició en català i els equivalents en castellà i anglès. Es tracta d’una versió revisada i ampliada del diccionari editat l’any 2002. Concretament, s’han afegit més de dos-cents termes i els equivalents en anglès."

"This dictionary compiled by Jaume Salvà i Lara, with the advice and review TERMCAT 1294 includes Catalan terms related to the following areas: painting and drawing, sculpture, architecture and urbanism, decorative arts , engraving and ceramics. We have the names and the definition in Catalan and Spanish and English equivalents. This is a revised and expanded version of the dictionary published in 2002. Specifically, we have added two more -Center terms and equivalents in English. "

Vocabulaire des Sports

"Ce vocabulaire fait partie d’une collection de vocabulaires thématiques édités par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, au titre du dispositif d’enrichissement de la langue française. Les différents vocabulaires rassemblent les termes et expressions recommandés par la Commission générale de terminologie et de néologie, qu’elle publie régulièrement au Journal officiel de la République française, en application du décret du 3 juillet 1996 relatif à l’enrichissement de la langue française.

"This vocabulary is part of a collection of thematic vocabularies published by the General Delegation for the French Language and the Languages ​​of France, under the French Language Enrichment Device. The various vocabularies contain the terms and expressions recommended by the General Commission on Terminology and Neology, which it publishes regularly in the Official Journal of the French Republic, pursuant to the decree of 3 July 1996 on the enrichment of the French language.

Pages