Licensed

CINAHL Subject Headings

"The CINAHL subject headings are based on the MeSH headings, with additional specific nursing and allied health headings added as appropriate. Each year, the headings are updated and revised relative to terminology needed in these fields. In addition, new terms from MeSH may be added as well."

Schweizerische Operationsklassifikation

"Im Rahmen der Medizinischen Statistik werden jährlich in allen Krankenhäusern und Kliniken der Schweiz sämtliche stationäre Spitalaufenthalte erfasst. Die Erhebung umfasst unter anderem die Diagnosen und Behandlungen jeder Patientin und jedes Patienten. Um diese Informationen weiterverarbeiten zu können, werden sie kodiert. Dazu werden zwei medizinische Klassifikationen verwendet: die ICD-10-GM für die Diagnosen und die CHOP für die Behandlungen. Die Kodierung der Diagnosen und Behandlungen unterliegt präzisen Richtlinien.

Nederlandse Thesaurus van Auteursnamen

"De Nederlandse Thesaurus van Auteursnamen (NTA) ook wel Persoonsnamenthesaurus genoemd, is onderdeel van het Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem (GGC) dat beheerd wordt door OCLC. (...) Het doel van de thesaurus is persoonsnamen te uniformeren zodat het mogelijk wordt om de publicaties van en over een auteur in de catalogus bij elkaar te brengen. Dit is de zogenaamde collocatiefunctie van de catalogus. Om deze functie te realiseren worden naams- en andere persoonsgegevens van auteurs opgeslagen, zodat onderscheid gemaakt kan worden tussen auteurs met dezelfde naam.

Step by Step Classification

"Step by Step Classification (SSC) is a formula-based library classification scheme. The classification number (CN) of a document can be derived based on a single formula CN = I date. Each letter I date is an element representing discipline, area, time, and extra information respectively covered in the text of the classifying document. Each element is prefixed to the respective class number which is useful in locating a document in the library. To provide classification numbers certain devices like NDA, CD, and LDD are provided.

AP News Taxonomy

"The AP News Taxonomy is a comprehensive set of standardized vocabularies for describing English-language news content. Terms in the vocabularies cover all aspects of news: subjects, people, places, organizations, and more. When you submit content to the automated AP Tagging Service, the data that comes back is drawn from these vocabularies. Publishers may also choose to integrate the AP News Taxonomy into their own publishing systems to support manual tagging.

Trefwoordenthesaurus

"De NBD|Biblion Trefwoordenthesaurus is een geautomatiseerd onderwerpsontsluitingssysteem ten behoeve van collecties in openbare bibliotheken, op basis van de termen die aan de bibliografische producten van NBD|Biblion worden toegekend. In deze thesaurus zijn alle door NBD|Biblion goedgekeurde ontsluitingstermen voor alle mediasoorten opgenomen. Dit heeft als voordeel dat de ontsluitingstermen eensluidend zijn. Dat wil zeggen dat gebruikers niet worden geconfronteerd met andersluidende termen voor hetzelfde begrip.

"The NBD | Biblion Trefwoordenthesaurus is an automated subject termination system for collections in public libraries, based on the terms assigned to NBD | Biblion's bibliographic products. In this thesaurus, all NBD | Biblion approved release terms for all media types are included . This has the advantage that the term of the term is consistent, that is, users are not confronted with different terms for the same understanding. By networking, libraries can consult each other's catalogs and exchange bibliographic data.

Presentatiesysteem Informatieve Media

"PIM is een alfabetisch woordsysteem (in tegenstelling tot een numeriek hiërarchisch systeem als het SISO) dat bestaat uit twee niveaus: categorieën ('onderwerpsgebieden') en daaronder trefwoorden.

"PIM is an alphabetic word system (as opposed to a numerical hierarchical system such as SISO) that consists of two levels: categories (" subject areas ") and keywords below.
 There are 27 fixed categories (visible by icons). These subject areas are grouped into ten clusters (colors) of related subject areas. The clusters can be directional for the visitor and for the collection of collections in the library. (For example, the categories "Hobbies" and "Sports and Games" are both orange; Libraries can choose to draw them in close proximity).

Gazetteer of British Place Names

"The Gazetteer provides an exhaustive Place Name Index to Great Britain, containing over 50,000 entries. It lists the historic county and the main administrative areas in which each place lies. It forms a valuable resource for those working in the media, tourism, heritage, publishing or education. It is also of great value for local and family historians."

Pages